ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

พิธีแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๔

ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดพิธีแสดงมุทิตาจิต

"ความทรงจำประทับใจ งดงามในกาลเวลา" มีครูผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้แก่

อาจารย์สุดารัตน์ วิริยาธิปัตย์

อาจารย์พัฒนา สุทธิรอด

อาจารย์จุฑารัตน์ จรูญรักษ์

อาจารย์นนทลี รัตนสิทธิ์

อาจารย์รัตน์สุณี สุขพณิชนันท์

อาจารย์วัลยา เลิศวิสุทธิไพบูลย์

อาจารย์ชัชนี หวังทางมี

อาจารย์อารมณ์ จุลมณฑล

อาจารย์วไลพร ผังวิวัฒน์

อาจารย์จิดาภา ตันวิเชียร

มีองค์กรหลักของโรงเรียนเข้าร่วม โดยจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ณ ห้องเกียรติยศ ๑๑๑ ตึก ๒ และถ่ายทอดสดทาง

You Tube Live ผ่านเพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


1


2
3
4
5
6
7
8

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา ๑

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity