23. 09. 22
Last Updated: 25 September 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้แทนประเทศไทย

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาผู้แทนประเทศไทย ในการเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบออนไลน์ นางสาวอาคิรา รัตนาธาร ชั้นม.5 ห้อง 657 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
 
02 01
 03