ติดต่อเรา

Last Updated: 12 July 2021
Hits: 69111

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เบอร์กลาง 02-252-7302 , 02-254-0287 , 02-254-0288 , ห้องแนะแนว 02-253-3082
ห้องผู้อำนวยการ 02-253-9865 , สำนักงานโรงเรียน (กลุ่ม 1) 02-251-9690 , ห้องธุรการ 02-252-7002 (โทรสาร)
ห้องฝ่ายปกครอง 02-251-5186 , ห้องวิชาการ 02-252-7308 , ห้องบริหารทั่วไป 02-255-1355
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 02-252-2325 โทรสาร 02-255-5880
สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษำ 02-251-2738
https://www.triamudom.ac.th

สายรถเมล์ผ่าน 

ถนนพญาไท : 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, ปอ.1, ปอ.2, ปอ.29,ปอ.พ.3, ปอ.พ.5, ปอ.พ.6, ปอ.พ.9, ปอ.พ.11
ถนนอังรีดูนังต์ : 16, 21, 45, ปอ.พ.1

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สถานที่ หมายเลข สถานที่ หมายเลข
ฝ่ายบริหาร   ตึก 50 ปี หัวหน้าตึก 157
ผู้อำนวยการ 101 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 157
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 102 ห้องนาฏศิลป์ 158
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  103 ห้อง Smart School 159
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   104     
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร 105 ตึก 55 ปี หัวหน้าตึก (653) 151
สำนักงานผู้อำนวยการตึก 1 107 หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ (622) 152
    ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (632) 153
 ตึก 1 หัวหน้าตึก (47)  111 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (643) 154
ห้องพักครู (57) 112 ห้องพักครู (663) 155
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 113    
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 114 ตึก 60 ปี หัวหน้าตึก (331) 161
ห้องพยาบาล 115 ห้องโสตฯ 162
       
ตึก 2 หัวหน้าตึก (196) 121 ตึก ศิลปะ หัวหน้าตึก (69) 118
ห้องอินเตอร์คอม 109 ห้องพักครู (76) 119
ห้องพักครู (184) 122    
ห้องสมุดตึก 2 (186) 122 ตึก คุณหญิงหรั่งฯ หัวหน้าตึก (821) 181
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  123 ห้องพุทธรักษา / ห้องพยาบาล 182
ห้องแนะแนว 124 ห้องพักครู (831) 183
ห้องทะเบียน 125 ห้องพักครู (836) 184
ห้องวัดผล 126 ห้องพักครู (841) 185
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (150) 127 ห้องพักครู (846)  186 
ห้องงานประกันคุณภาพ (158) 144 ห้องพักครู (812) 187
ห้องงานสารสนเทศ (158) 144    
ห้องเกียรติยศ (111) 199 ตึก 80 ปี  
ห้องงานบุคลากร 178 หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ 142
    ห้องพักครู  143
ตึก 3 หัวหน้าตึก (214) 131 ศูนย์ฟิสิกส์  147
ห้องพักครู (290) 132    
ห้องพักครู (234) 133  ตึก 81 ปี  
ห้องพักครู (261) 134 งานสวัสดิการโรงเรียน 196
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ (264) 135    
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (284) 136 เรือนเกษตร  163
ห้องพักครู (279) 166    
    หอประชุมโรงเรียน  
ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หัวหน้าตึก 171 ห้องรับรองสโมสรอาจารย์  149
ห้องพักครู (713) 171 ห้องควบคุมระบบเสียง  167
ห้องพักครู (715) 172    
ห้องพักครู (725) 173 อาคารหอสมุด มล.ปิ่น มาลากุล  
ห้องสมุดสารนุกรมไทย ตึก 72 176 ห้องสมุด ชั้น 1 141
    ห้องสมุด ชั้น 2  205 
ตึก 8    เคาน์เตอร์ห้องสมุด 204
ห้องงานสารบรรณ 116    
ห้องงานการเงิน 160 ตึกพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา 145 
ห้องงานแผนวาน 164    
ห้องงานพัสดุ 165 สำนักงานรักษาความปลอดภัย  
ห้องงานยานพาหนะ 169 ห้องพักครูเวรชาย 197 
ห้องหัวหน้างานอาคารสถานที่ 202 ป้อมยาม 1 พญาไท 198
       
ตึก 9 หัวหน้าตึก (923) 191 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 148
ห้องพักครู (924) 192    
ห้องพักครู (944) 193  อาคารประชาสัมพันธ์  0 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 194    
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ชั้นล่าง 195