ติดต่อเรา

Last Updated: 12 July 2017
Hits: 65808

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


สายรถเมล์ผ่าน 

ถนนพญาไท : 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, ปอ.1, ปอ.2, ปอ.29,ปอ.พ.3, ปอ.พ.5, ปอ.พ.6, ปอ.พ.9, ปอ.พ.11
ถนนอังรีดูนังต์ : 16, 21, 45, ปอ.พ.1

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สถานที่ หมายเลข สถานที่ หมายเลข
ฝ่ายบริหาร   ตึก 50 ปี หัวหน้าตึก 157
ผู้อำนวยการ 101 หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 157
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร 102 ห้อง Smart School 157
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  103 ห้องพยาบาล 158
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป  104  ห้องนาฏศิลป์ 158
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 105 ห้องกิจการนักเรียน 170
รองฯ กลุ่มนโยบายและแผน 106 ตึก 55 ปี หัวหน้าตึก (653) 151
ตึก 1 หัวหน้าตึก  111 หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ (622) 152
สำนักงานเลขาฯ 107 ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (632) 153
ห้องประชุม 22 108 ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (643) 154
ห้องพักครู 112 ห้องพักครู (663) 155
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 113 ตึก 60 ปี หัวหน้าตึก (331) 161
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 114 ห้องโสตฯ 162
ห้องพยาบาล 115 ห้องดนตรีไทย 164
ห้องงานสารบรรณ การเงิน พัสดุ 116 ตึก ศิลปะ หัวหน้าตึก (69) 118
ตึก 2 หัวหน้าตึก (186) 121 ห้องพักครู (76) 119
ห้องพักครู (196) 122 ห้องโครงงานวิทยาศาสตร์ (60) 165
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา 123 ตึก คุณหญิงหรั่งฯ หัวหน้าตึก (821) 181
ห้องแนะแนว 124 ห้องพุทธรักษา 182
ห้องทะเบียน 125 ห้องพักครู (841) 185
ห้องวัดผล 126 ห้องพักครู (846) 186
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ 127 ตึก ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ หัวหน้าตึก 142
ห้องทำข้อสอบ 128 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 142
ห้องเกียรติยศ (111) 122 ห้องพักครู - ห้องสมุดวิทย์ 143
ห้องงานพัฒนาและประกันคุณภาพ 144 ห้องสมุด 141
ตึก 3 หัวหน้าตึก (214) 121 ตึกพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา 145
ห้องพักครู (211) 132 เรือนเกษตร 163
ห้องพักครู (234) 133 หอประชุมโรงเรียน  
ห้องพักครู (261) 134 ห้องรับรอง 149
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ 135 ห้องควบคุมระบบเสียง 167
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 136 เวที 137
ห้องพักครูคณิตศาสตร์ (284) 166 ศาลาดนตรีไทย 122
ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หัวหน้าตึก 171 ป้อมยาม 1 พญาไท 168
ห้องพักครู (713) 172 ป้อมยาม 2 ปทุมวัน 169
ห้องพักครู (725) 173 โรงรถ - โรงงาน 164
ตึก 9 หัวหน้าตึก (924) 191 บ้านพักนักการ 138
ห้องพักครู (924) 192 สมาคมนักเรียนเก่า 148
ห้องพักครู (944) 193 อาคารประชาสัมพันธ์ 0
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี 194    
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ชั้นล่าง 195    
สหกรณ์ 196  

 

หมายเลขโทรศัพท์กลาง : 02-254-0287-8, 02-252-7001, 02-252-7302-3

โทรสาร : 02-252-7002 (ธุรการ)