ติดต่อเรา

Last Updated: 08 September 2021
Hits: 72775

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

227 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เบอร์กลาง 02-252-7302 , 02-254-0287 , 02-254-0288 , ห้องแนะแนว 02-253-3082
ห้องผู้อำนวยการ 02-253-9865 , ห้องธุรการ 02-252-7002 (โทรสาร)
สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 02-252-2325 โทรสาร 02-255-5880
สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษา 02-251-2738
https://www.triamudom.ac.th

ที่อยู่ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 

                                           และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สถานที่ตั้ง  

 

สายรถเมล์ผ่าน 

ถนนพญาไท : 21, 25, 29, 34, 36, 40, 47, 50, 93, 113, ปอ.1, ปอ.2, ปอ.29,ปอ.พ.3, ปอ.พ.5, ปอ.พ.6, ปอ.พ.9, ปอ.พ.11
ถนนอังรีดูนังต์ : 16, 21, 45, ปอ.พ.1

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สถานที่ หมายเลข        สถานที่ หมายเลข
ฝ่ายบริหาร   ตึก 50 ปี หัวหน้าตึก 157
ผู้อำนวยการ 101   หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 157
รองฯ กลุ่มบริหารงบประมาณ 102   ห้องนาฏศิลป์ 158
รองฯ กลุ่มบริหารวิชาการ  103   ห้อง Smart School 159
รองฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป   104   
รองฯ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและบุคลากร 105   ตึก 55 ปี หัวหน้าตึก (653) 151
สำนักงานผู้อำนวยการตึก 1 107   หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ (622) 152
  ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ (632) 153
 ตึก 1 หัวหน้าตึก (47)  111   ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (643) 154
ห้องพักครู (57) 112   ห้องพักครู (663) 155
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศที่ 2 113  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 114   ตึก 60 ปี หัวหน้าตึก (331) 161
ห้องพยาบาล 115   ห้องโสตฯ 162
 
ตึก 2 หัวหน้าตึก (196) 121   ตึก ศิลปะ หัวหน้าตึก (69) 118
ห้องอินเตอร์คอม 109   ห้องพักครู (76) 119
ห้องพักครู (184) 122  
ห้องสมุดตึก 2 (186) 122   ตึก คุณหญิงหรั่งฯ หัวหน้าตึก (821) 181
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา  123   ห้องพุทธรักษา / ห้องพยาบาล 182
ห้องแนะแนว 124   ห้องพักครู (831) 183
ห้องทะเบียน 125   ห้องพักครู (836) 184
ห้องวัดผล 126   ห้องพักครู (841) 185
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ (150) 127   ห้องพักครู (846)  186 
ห้องงานประกันคุณภาพ (158) 144   ห้องพักครู (812) 187
ห้องงานสารสนเทศ (158) 144  
ห้องเกียรติยศ (111) 199   ตึก 80 ปี
ห้องงานบุคลากร 178   หัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ วิทยาศาสตร์ 142
  ห้องพักครู  143
ตึก 3 หัวหน้าตึก (214) 131   ศูนย์ฟิสิกส์  147
ห้องพักครู (290) 132  
ห้องพักครู (234) 133    ตึก 81 ปี
ห้องพักครู (261) 134   งานสวัสดิการโรงเรียน 196
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ (264) 135  
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ (284) 136   เรือนเกษตร  163
ห้องพักครู (279) 166  
  หอประชุมโรงเรียน
ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา หัวหน้าตึก 171   ห้องรับรองสโมสรอาจารย์  149
ห้องพักครู (713) 171   ห้องควบคุมระบบเสียง  167
ห้องพักครู (715) 172  
ห้องพักครู (725) 173   อาคารหอสมุด มล.ปิ่น มาลากุล
ห้องสมุดสารนุกรมไทย ตึก 72 176   ห้องสมุด ชั้น 1 141
  ห้องสมุด ชั้น 2  205 
ตึก 8    เคาน์เตอร์ห้องสมุด 204
ห้องงานสารบรรณ 116  
ห้องงานการเงิน 160   ตึกพลานามัย หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษา 145 
ห้องงานแผนวาน 164  
ห้องงานพัสดุ 165   สำนักงานรักษาความปลอดภัย
ห้องงานยานพาหนะ 169   ห้องพักครูเวรชาย 197 
ห้องหัวหน้างานอาคารสถานที่ 202   ป้อมยาม 1 พญาไท 198
 
ตึก 9 หัวหน้าตึก (923) 191   สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา 148
ห้องพักครู (924) 192  
ห้องพักครู (944) 193    อาคารประชาสัมพันธ์  0 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 194  
ห้องพักครูคอมพิวเตอร์ ชั้นล่าง 195