เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 6) (25/02/64)

ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (19/02/64)