พระเกี้ยว

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Triam Udom Suksa School

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแจ้งผลการเรียนและกำหนดการเปิด

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้น ม.4
ปีการศึกษา 2566New

วันครู
ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.4
ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 New

6 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด 4 ภาค ดังนี้

1.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคกลางNEW

2.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคใต้NEW

3.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือNEW

4.ประเภทโควตาจังหวัด ภาคเหนือNEW

23 ธันวาคม 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง มาตรการป้องกัน ป้องปราม การรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖NEW

9 ธันวาคม 2565

การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (41 ห้องสอบ) ฉบับแก้ไข

25 พฤศจิกายน 2565

ตารางการสอบวัดผลกลางภาค ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

20 มิถุนายน 2565

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เรื่อง การปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับ กัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการหรือ หน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ