23. 09. 22
Last Updated: 22 September 2023
โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มาบรรยายในหัวข้อ “Phonetics : สัทศาสตร์และการวิเคราะห์เสียง”
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศ.ม.ล. ปิ่น มาลากุล ทางโครงการฯ
 
ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียน ณ โอกาสนี้