23. 09. 22
Last Updated: 22 September 2023

 

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ ๒๑

 

 

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ ๒๑
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มาบรรยายเรื่อง "ภาพรวมการศึกษาภาษาไทยในเชิงภาษาศาสตร์"
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๘ ตึก ๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
ทางโครงการฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียนมา ณ ที่นี้
00