23. 09. 22
Last Updated: 22 September 2023

 

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ ๒๐

 

 

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยได้จัดกิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ ๒๐
ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.วุฒินันท์ แก้วจันทร์เกตุ อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มาบรรยายเรื่อง “ภาษาศาสตร์: แนวคิดและวิธีการศึกษาภาษาไทย”
เมื่อวันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๓๙ ตึก ๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น.
ทางโครงการฯ ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่สละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียนมา ณ ที่นี้
 
01