23. 05. 02
Last Updated: 22 May 2023
พิธีเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 

 

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิ สอวน. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 5 พฤษภาคม 2566 เพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์พระผู้ก่อตั้งมูลนิธิ สอวน. ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์ประธาน เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดการแข่งขันเป็นการส่วนพระองค์ในวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 80 ปี
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา