23. 09. 24
Last Updated: 25 September 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพิชญธิดา เกตุสกุล ม.5 ห้อง 652

 

 

 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวพิชญธิดา เกตุสกุล ม.5 ห้อง 652 ตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11-14 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ปี ๒๕๖๖
 
01