23. 09. 21
Last Updated: 21 September 2023

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์” แก่นักเรียนในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภาษาศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา.