23. 05. 31
Last Updated: 09 October 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทย
จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 23 (APhO 2023)

 

 

 

 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยและคณะอาจารย์ผู้ควบคุมทีม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ        หลังเดินทางกลับจากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 (The 23rd Asian Physics Olympiad : APhO 2023)                  ณ กรุงอูลานบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 83 (ต.อ.83) ผู้แทนประเทศไทย ได้แก่
นายธนัชสรศ์ จันทร์เกษมสัตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง นายธงไชย อาชาบุณยเสก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน นายภัทรพล พันธ์เลิศระพี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน      และนายปัณณธร เทียนกิ่งแก้ว ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน