23. 09. 21
Last Updated: 21 September 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19

 

 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 19
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566
ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง นายวสุพล จุฑานพมณี ม.6 ห้อง 81
รางวัลเหรียญเงิน นางสาวเพียงขวัญ บาลมงคล ม.6 ห้อง 222 นายพิทยุตม์ ผลพอตน ม.6 ห้อง 155 นายวชิรวิทย์ อังคทะวานิช ม.6 ห้อง 125
 
ครูผู้ดูแลนักเรียน : อ.สถาพร สู่สุข
 
ภาพกราฟิก : เพจการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยนเรศวร