22. 08. 01
Last Updated: 02 August 2022
ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าแข่งขันในรายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๔
 

          ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าแข่งขันในรายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพผู้จัดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักเรียนผู้แทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๖ คนที่ส่งเข้าแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันครบทั้ง ๖ คน โดยมีลำดับรางวัลดังนี้
๑. นายกิตติธัช รัตนวรรณชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๑, รางวัลคะแนนรวมสูงสุด, รางวัลคะแนนรวมภาคสนามสูงสุด ได้สิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ iGeo ประจำปี 2022
๒. นายศุภชัย ศรีวรรณวิทย์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ ๒ ได้สิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ iGeo ประจำปี 2022
๓. นางสาวภัสกาญ ลีวงศ์เจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลเหรียญทอง
๔. นายสรวิชญ์ แตงแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๕. นางสาวภัทราพร ตรีทิเพศกุล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
๖. นางสาวธญานี เจริญกูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
          โดยมีคุณครูผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบ ตัดสินผลการแข่งขันและอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนจำนวน ๒ ท่าน คือ
๑. ครูธีรศักดิ์ เครือสุวรรณกุล หัวหน้าทีม
๒. ครูสิรินาถ พงษ์ธนู รองหัวหน้าทีม
          ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลครบทุกคนที่ส่งเข้าแข่งติดต่อกันเป็นปีที่สี่ และมีนักเรียนได้รับสิทธิ์เป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ iGeo ประจำปี 2022 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เป็นจำนวนทั้งสิ้น 2 คน และผู้แทนสำรอง 1 คน