23. 09. 24
Last Updated: 25 September 2023
โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

 

 

โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานโดยการสอบนำเสนอโครงงาน
บทที่ 1-3 ของนักเรียนในโครงการฯ รุ่นที่ 20 และ 21 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้อง 633 ตึก 55 ปี
 
04