ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ Preparation for Academic Excellence : PAE
 

       กิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ Preparation for Academic Excellence : PAE
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมการอบรมเตรียมความพร้อม
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Preparation for Academic Excellence : PAE)
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
เพื่อปรับทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ งานทะเบียน
งานแนะแนว งานห้องสมุด และงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ได้นำเสนอเนื้อหาหลักสูตรแต่ละรายวิชาและเรื่องที่นักเรียนควรทราบ
การอบรมได้แบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ตามแผนการเรียน ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียน
กลุ่มที่ 2 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ตึก 80 ปี
กลุ่มที่ 3 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2
(ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาเยอรมัน,ภาษาสเปน) ณ ห้องประชุม ฯพณฯ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล ตึกเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ
กลุ่มที่ 4 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ภาษาต่างประเทศที่ 2
(ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาจีน, ภาษาเกาหลี) ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ตึก 60 ปี
ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา