ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 – ม.6
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School”
 
 

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประสานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
มีคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity