ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 – ม.6
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ในโครงการ “VACC 2 School”
 
 

 

   เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประสานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
เข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มในโครงการ “VACC 2 School” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียน
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ บมจ.โทรคมนาคม อาคาร 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
มีคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2