ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สพม.กท 1 เป็นวิทยากร

 ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity