ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร เพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 
 

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู
ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีนายณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต ศึกษานิเทศก์ สพม.กท 1 เป็นวิทยากร

 ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1