ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

จัดส่งเอกสารประกอบการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน
ตามโครงการ “การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐาน
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา”
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนในรายวิชาต่างๆ
โดยบุคลากรของโรงเรียนผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามประกาศป้องกันโรคโควิด-19
ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
ขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน
ที่ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ เพื่อปฏิบัติงาน
ส่งมอบเอกสารประกอบการเรียนของโรงเรียน
ให้แก่นักเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคน


กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity