สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ก่อนเปิดภาคเรียน ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่มตามแผนการเรียน
เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564
ได้รับการเรียนรู้ให้เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม และเป็นเยาวชนคนดีของสังคม
โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนฯ ครูหัวหน้าตึก
คณะกรรมการนักเรียน และนักเรียนกลุ่ม เอไอซี ดำเนินกิจกรรมกับน้อง ๆ

ps01ps02ps03ps04ps05ps06ps07ps08ps09ps09ps11

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity