ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1) นายบรรจบ ชำนาญภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 2) นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เชิงประจักษ์ ว 13)

 3) นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

 4) นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 5) นางสาวขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 6) นางจินตนา อินทเศียร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 7) นางสาวโสภิต เปรียญกิจไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 8) นางสาวพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 9) นางสาวศิวพร ไชยพยอม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์