ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสาร เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนและครู ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน
 
สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ข้าราชการครูเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
 
 

    โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ข้าราชการครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ตามคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1) นายบรรจบ ชำนาญภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

 2) นางนงค์ลักษณ์ ฉิมพาลี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (เชิงประจักษ์ ว 13)

 3) นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2

 4) นางจันทนี หงษ์หิรัญพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 5) นางสาวขวัญรัตน์ ตั้งพิษฐานสกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 6) นางจินตนา อินทเศียร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 7) นางสาวโสภิต เปรียญกิจไพศาล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 8) นางสาวพิมพ์พิร์สุ สุพิพิชญ์ รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 9) นางสาวศิวพร ไชยพยอม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

  กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity