ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 

  04/12/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

  29/11/66  ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตารางสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 21 -28 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  28/11/66   ประกาศเรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566

  31/10/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  31/10/66   ประกาศเรื่อง ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  19/09/66   ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาฟิสิกส์ ค่าย 1 ปี 2566-2567 ในเขตกรุงเทพมหานคร

  11/09/66   ประกาศเรื่อง การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 คน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  06/09/66   แจ้งกำหนดการวัดผลปลายภาค  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 (ฉบับแก้ไข)

  31/08/66   ตารางการสอบวัดผลปลายภาค. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (43 ห้องสอบ)

  31/05/66   ประกาศเรื่อง แต่งตั้งนายกสโมสรอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วาระปี 2566 - 2568

  30/05/66   สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ดำเนินโครงการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ (Video Clip)และอินโฟกราฟิก (Infographic)

  26/05/66   ประกาศเรื่อง โอนย้ายข้อมูลอีเมลของนักเรียนที่จบการศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - 2561 ให้โอนย้ายข้อมูลอีเมลของท่านจากระบบ Google Workspace for Education ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาหรือบัญชีอีเมลของโรงเรียน (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 เป็นวันสิ้นสุดการโอนย้ายข้อมูลออกจาก Google Account 

  19/05/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  19/05/66   ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  05/04/66   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กำหนดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 

  09/03/66   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

  07/03/66   ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  07/03/66   ประกาศเรื่อง แจ้งกำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 

  18/02/66   ค่าใช้จ่ายและรายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2566 

  31/01/66   ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดสอบวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 

  09/12/65   การสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตารางห้องสอบ ชั้น ม.4 (41 ห้องสอบ) ฉบับแก้ไข 

  29/11/65   เรื่องตารางการสอบวัดผลกลางภาค ของนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 

 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เข้าแข่งขันรายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยมีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลการแข่งขัน นักเรียนผู้แทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๖ คน ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

๑.      นางสาวพัชชา ชาญประโคน           ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๒.      นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๓.      นางสาวอัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตร      ชั้น ม.๖ ห้อง ๗๘

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๔. นายชญานนท์ วารีเกษม                 ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๖๑

   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๕.      นายพชร บุญผาติ                       ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๖. นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ             ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

มีครูผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบ ตัดสินผลการแข่งขัน และอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน คือ

นายธีรศักดิ์ เครือสุวรรณกุล       หัวหน้าทีม

นางสาวจุฑามาศ กันภัย           รองหัวหน้าทีม

ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลครบทุกคนที่ส่งเข้าแข่งติดต่อกันเป็นปีที่สาม และมีลำดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรม สอวน. ค่าย ๒ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2021 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกีต่อไป

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก