ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ผลการแข่งขันดังนี้

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา A ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์            ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

นายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์       ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นายนิธิศ   อัญชลีนุกูล              ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา C ได้รับรางวัลชมเชย

นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์       ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นางสาวปารพิม อัตาหกุล          ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา D ได้รับรางวัลชมเชย

นายกรพลกฤต วีระอาชากุล       ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์              ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา E ได้รับรางวัลชมเชย

นายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย         ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว           ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 1

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 2

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 3

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 4

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 5