ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ผลการแข่งขันดังนี้

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา A ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์            ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

นายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์       ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นายนิธิศ   อัญชลีนุกูล              ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา C ได้รับรางวัลชมเชย

นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์       ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นางสาวปารพิม อัตาหกุล          ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา D ได้รับรางวัลชมเชย

นายกรพลกฤต วีระอาชากุล       ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์              ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา E ได้รับรางวัลชมเชย

นายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย         ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว           ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 1

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 2

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 3

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 4

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 5

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity