ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น ๘ อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการแข่งขันดังนี้

๑. การแข่งขัน "Dictée เขียน-ตาม-คำ-บอก"

น.ส. ธันยธรณ์ พรหมพิทักษ์ ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๕๑

ได้รับรางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในนะดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.ที่ 1 เขียนตามคำบอก วันที่ 8 12 63

๒. การแข่งขัน "การตอบคำถามหลังชมคลิบวิดีโอ"

น.ส. ณัฐณิช องค์สรณะคม ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๕๑

ได้รับรางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน คือ นายคณิศร กฤษฎาพรรณ และนายชาครัตน์ บัวเกตุ

ครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ

2.ที่ 2 การตอบคำถามหลังชมคลิป วันที่ 8 12 63