ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

การแข่งขันภาษาฝรั่งเศส

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศส ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น ๘ อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก ในวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ผลการแข่งขันดังนี้

๑. การแข่งขัน "Dictée เขียน-ตาม-คำ-บอก"

น.ส. ธันยธรณ์ พรหมพิทักษ์ ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๕๑

ได้รับรางวัลที่ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท และได้รับทุนการศึกษาจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่มีความประสงค์ศึกษาต่อในนะดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.ที่ 1 เขียนตามคำบอก วันที่ 8 12 63

๒. การแข่งขัน "การตอบคำถามหลังชมคลิบวิดีโอ"

น.ส. ณัฐณิช องค์สรณะคม ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๕๑

ได้รับรางวัลที่ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน คือ นายคณิศร กฤษฎาพรรณ และนายชาครัตน์ บัวเกตุ

ครูผู้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน คือ นายเฉลิมวุฒิ เบ้าทองคำ

2.ที่ 2 การตอบคำถามหลังชมคลิป วันที่ 8 12 63

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity