ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำหรับนักเรียน  ทุกระดับชั้น
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password  ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Preparation for Academic Excellence : PAE)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Preparation for Academic Excellence : PAE)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Metting
เพื่อปรับทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

มี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้มาพบปะพูดคุยกับนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2 กลุ่ม
แผนการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์ 1 กลุ่ม
แผนการเรียนภาษา – ภาษา 1 กลุ่ม

p10 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p11 p12 p19 p20 p22 p24