ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 

โครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Preparation for Academic Excellence : PAE)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
(Preparation for Academic Excellence : PAE)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Metting
เพื่อปรับทักษะความรู้ความสามารถทางวิชาการแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเปิดภาคเรียน

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น.

มี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ
ได้มาพบปะพูดคุยกับนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 2 กลุ่ม
แผนการเรียนภาษา – คณิตศาสตร์ 1 กลุ่ม
แผนการเรียนภาษา – ภาษา 1 กลุ่ม

p10 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p11 p12 p19 p20 p22 p24