ข่าวประชาสัมพันธ์
 
แหล่งที่มา NewsNBT THAILAND 1 มีนาคม 2564
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Email @triamudom.ac.th และ INTERNET (Wi-Fi)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ที่ลืมรหัสผ่าน
โปรดติดต่อ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) email : [email protected] เพื่อยื่นคำร้องขอ Reset Password
สำหรับนักเรียน  ทุกระดับชั้น
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญท่านที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

     การตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
     
เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
พร้อมด้วย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ทั้งนี้เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียน การสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป
โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล ณ ห้อง ๒๒ ตึก ๑  
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : https://www.facebook.com/นายวรพงษ์  แจ่มจำรัส
เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ สพม.1
 
01
 
02
 
03
 
04
 
05
 
06