ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4  
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Email @triamudom.ac.th และ INTERNET (Wi-Fi)
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และ 6 ที่ลืมรหัสผ่าน
โปรดติดต่อ งานศูนย์เทคโนโลยี (ICT) email : [email protected] เพื่อยื่นคำร้องขอ Reset Password
สำหรับนักเรียน  ทุกระดับชั้น
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ขอเชิญท่านที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity

การแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ ๑๔

ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ผลการแข่งขันดังนี้

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา A ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายปรมัตถ์ สมุทรสินธุ์            ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

นายมุฑิราช ลักษณวิศิษฏ์          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒

นายก้องภพ ปิยะกมลานนท์       ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นายนิธิศ   อัญชลีนุกูล              ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา C ได้รับรางวัลชมเชย

นายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์       ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นางสาวปารพิม อัตาหกุล          ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา D ได้รับรางวัลชมเชย

นายกรพลกฤต วีระอาชากุล       ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายวสวัตติ์ ระวังวงศ์              ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

. ทีมเตรียมอุดมศึกษา E ได้รับรางวัลชมเชย

นายวริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย         ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายศุภวิชญ์ ดอนศรีแก้ว           ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 1

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 2

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 3

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 4

คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย 5