ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
 

          โครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการดำรงตนเอง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 เพื่อให้นักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษา
ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นนักเรียนที่มีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม
ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต