ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID-19
 
 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
ชั้น ม.4 – ม.6 ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว
มีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1
ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity