ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสารการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
  std66 1
 
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้าสอบคัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทโควตาจังหวัด
 
ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า
 

opn

 

covic m4 2

vaccinev4

check you

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID-19
 
 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
ชั้น ม.4 – ม.6 ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว
มีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1
ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2