ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
 

std030367

ประกาศโรงเรียน และข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน
 
 
TUdevelop
 
 
กิจกรรมภายใน
 
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชั้น ม.4 - ม.6 เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ป้องกัน COVID-19
 
 

    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า”
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีในการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่นักเรียน
ชั้น ม.4 – ม.6 ที่ประสงค์รับวัคซีน โดยได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน สกายฮอล์ชั้น 3 เซ็นทรัลลาดพร้าว
มีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
ให้แก่นักเรียน ณ สถานบริการฉีดวัคซีน

ภาพ : อ.รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1
ว่าที่ร้อยตรีปฏิพัทธ์ ประสงค์ดี หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 2