ข่าวประชาสัมพันธ์
 

vaccinev4

check you

สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
ระบบประกาศผลการเรียนปลายภาค 1 ปีการศึกษา 2564 NEW
ระบบประกาศห้องเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564
แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
คู่มือผู้ปกครอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
คู่มือการใช้งาน zoom สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
วิธีการเข้าใช้งานอีเมล์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีลืม Password โปรดเข้าสู่ระบบ Reset Password ของ email : @student.triamudom.ac.th
สำหรับนักเรียนที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับนักเรียน เพื่อขอรับ User Account Microsoft Office365 for Education
สำหรับครูและบุคลากร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
กรณีครูและบุคลากร ลืม Password Email โปรดเลือกเข้าสู่ระบบ Reset Password
ขอเชิญครูและบุคลากรที่สนใจใช้งาน Microsoft Office365 for Education สามารถลงทะเบียนที่ระบบด้านล่างนี้
ระบบลงทะเบียนสำหรับครูและบุคลากร เพื่อขอรับ E-mail และ Internet (Wi-Fi)

ข่าวความสำเร็จโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
 

    เมื่อวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Zoom Webinar
โดย ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกกลุ่มบริหารพบผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้น ม.4 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ระดับชั้น ม.5 เวลา 10.30 – 12.30 น.
ระดับชั้น ม.6 เวลา 13.00 – 15.30 น.
เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการของโรงเรียน
การฉีดวัคซีนและการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2
ณ ห้องประชุมชั้น 5 ตึก 80 ปี โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา (COVID-2019) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 

 banner activity