24. 05. 10
Last Updated: 10 May 2024

 

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้น ม.6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

 

 

 ดาวน์โหลดประกาศ...ที่นี่

 

 e bid M6 Page 1