19. 09. 20
Last Updated: 09 December 2019

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ นายเนติธร ปริยกร Natitorn Pariyakorn นักเรียนชั้น ม.5 ห้อง 336 นักเรียนความสามารถพิเศษดนตรีไทยร่วมสมัย ที่เข้ารับพระราชทานรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 สาขาศิลปวัฒนธรรม จากผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 20 กันยายน 2562

ผลงานนายเนติธร ปริยกร ด้านดนตรีไทย ขณะศึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปี 2561-2562

1.รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

2. รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวระนาดเอก การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

3. รางวัลชนะเลิศวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยกองทัพเรือ ร่วมกับ มูลนิธิราชสกุลอาภากร และบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

4. รางวัลชนะเลิศ เพลงพิเศษเพลงดาบของชาติ พระนิพนธ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รับถ้วยรางวัล จากบ้านดนตรีไทยศรีผ่อง

5. รางวัลที่ 3 วงมโหรี การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลงประเลงมโหรี จัดโดยศูนย์สังคีตศิลป์ธนาคารกรุงเทพ ได้รับถ้วยเกียรติยศ จากธนาคารกรุงเทพ

6. รางวัลชมเชย วงปี่พาทย์ไม้นวม การประกวดนาฏยวาทิต จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
7. รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาท์ผสมเครื่องสาย ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

8. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองเดี่ยวระนาดเอก งานมหกรรมความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยี ศิลปกรรม ครั้งที่ 68 ระดับเขต สพม กทม เขต 1

9. รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองงานมหกรรมความสามารถทางวิชาการเทคโนโลยี ศิลปกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 68 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ

10. รางวัลชนะเลิศ วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย การประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่16 ได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง จัดโดยมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

11.รางวัลเข็มฝีมือศรทอง เดี่ยวระนาดเอก การประกวดบรรเลงดนตรีไทย รางวัลศรทอง ชิงถ้วยพระราชทานฯ จัดโดยมูลนิธิ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

12.รางวัลเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย