20. 12. 29
Last Updated: 02 August 2022

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

เข้าแข่งขันรายการภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

โดยมีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผลการแข่งขัน นักเรียนผู้แทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทั้ง ๖ คน ได้รับเหรียญรางวัล ดังนี้

๑.      นางสาวพัชชา ชาญประโคน           ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๒.      นายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

๓.      นางสาวอัจฉรียา เพียรอนุกูลบุตร      ชั้น ม.๖ ห้อง ๗๘

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๔. นายชญานนท์ วารีเกษม                 ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๖๑

   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๕.      นายพชร บุญผาติ                       ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

๖. นายพัทธดลย์ โรจน์รัชสมบัติ             ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

มีครูผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โรงเรียนเข้าร่วมพิจารณาข้อสอบ ตัดสินผลการแข่งขัน และอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน คือ

นายธีรศักดิ์ เครือสุวรรณกุล       หัวหน้าทีม

นางสาวจุฑามาศ กันภัย           รองหัวหน้าทีม

ทั้งนี้นักเรียนผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้รับเหรียญรางวัลครบทุกคนที่ส่งเข้าแข่งติดต่อกันเป็นปีที่สาม และมีลำดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ได้รับคัดเลือกให้เข้าค่ายอบรม สอวน. ค่าย ๒ เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนผู้แทนประเทศไทย ไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ประจำปี 2021 ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกีต่อไป

ภูมิศาสตร์โอลิมปิก