20. 12. 29
Last Updated: 09 February 2023

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๙

ณ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๔ คน และได้รับรางวัลดังนี้

รางวัลเหรียญทอง        จำนวน ๘ คน

นายธนกฤต         ธนสารสาคร                    ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายวรากร          เดชาวรานุภาพ                ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายณฐกร           ชัยเดชาภินันท์                ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายธนัชสรศ์     จันทร์เกษมสัตย์               ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

นายนรกิตติ์      สุทธินรเศรษฐ์                  ชั้น ม.๕ ห้อง ๖๖๑

นายป้องเกียรติ   โพธิ์ศรีดา                      ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นายฐิติ           ชื่นจิตต์                          ชั้น ม.๕ ห้อง ๙๓๗

นายพุทธานุภาพ แซ่เอง                          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๒๕

รางวัลเหรียญเงิน         จำนวน ๑ คน

นายกันตณัฐ        รัตกิจนากร                      ชั้น ม.๕  ห้อง ๙๓๗

รางวัลเหรียญทองแดง    จำนวน ๕ คน

นายธีรภัทร         วงศ์มณีโรจน์                    ชั้น ม.๕  ห้อง ๖๕๔

นายภูริภัทร         เพ็งคำปั้ง                                    ชั้น ม.๕  ห้อง ๖๖๑

นายภูภิพัทธ์        สิงขร                             ชั้น ม.๕  ห้อง ๙๓๔

นายณดล            บุญพรหมกุล​​                ชั้น ม.๕  ห้อง ๙๓๗

นายธนกฤต         อนันต์รัตนวิมล                 ชั้น ม.๕  ห้อง ๙๓๗

รางวัลพิเศษ

คะแนนภาคทฤษฎีสูงสุด ๑ รางวัล

นายวรากร          เดชาวรานุภาพ                 ชั้น ม.๔ ห้อง ๙๔๗

คะแนนภาคปฏิบัติสูงสุด ๒ รางวัล

นายธนกฤต        ธนสารสาคร                   ชั้น ม. ๔ ห้อง ๙๔๗

นายนรกิตติ์         สุทธินรเศรษฐ์                 ชั้น ม. ๕ ห้อง ๖๖๑

ขอขอบคุณภาพจาก : https://www.facebook.com/TPhO19

นายญฐกร ชัยเดชาภินันท์

นายพุทธานุภาพ  แซ่เอง

นายธนกฤต ธนสารสาคร

นายธนัชสรศ์ จันทรเกษมสัตย์

นายธิติ  ชื่นจิตต์

นายนรกิตติ์  สุทธินรเศรษฐ์

นายป้องเกียรติ  โพธิ์ศรีดา

นายวรากร  เดชาวรานุภาพ

 นายกันตณัฐ  รัตกิจนากร

 นายณดล  บุญพรหมธีรกุล

 นายธนกฤต  อนันต์รัตนวิมล

 นายธีรภัทร  วงศ์มณีโรจน์

 นายภูริภัทร เพ็งคำปั้ง

นายภูภิพัทธ์  สิงขร