20. 12. 29
Last Updated: 31 July 2021

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เนื่องในงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส” ประจำปี ๒๕๖๓

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน

ตอบปัญหาวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงาน “วันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส”

ประจำปี ๒๕๖๓ จัดโดยชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
ผลการแข่งขัน นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่
๑) นายแสงตะวัน สุรการ          ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕
๒) นายพชรพล ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๖

นักเรียนทั้ง ๒ คน ได้เข้ารับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท

จากผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี) ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ภาพ 1 ตอบปัญหาวัดโพธิ์ภาพ 2 ตอบปัญหาวัดโพธิ์ภาพ 3 ตอบปัญหาวัดโพธิ์