20. 12. 29
Last Updated: 31 July 2021

วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ ๒ (ภาษาเยอรมัน)

ได้นำนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา แผนการเรียนภาษา-เยอรมัน จำนวน ๕ คน

เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion ในหัวข้อ "Let’s talk now - sustainable development" กับ H.E. Mr. Georg Schmidt   เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี ๒๕๖๓

(National Science and Technology Fair - NSTF 2020)

จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ณ บูธสถานทูตเยอรมัน (German Pavilion)

ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Panel discussion มีดังนี้

. นางสาวพิชชาภา   สมิตสิริ      ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายจักริน คงใหม่               ชั้น ม.๖ ห้อง ๑๕๕

. นายพัทธดลย์   โรจน์รัชสมบัติ ชั้น ม.๕ ห้อง ๘๒๒

    ๔. นายพชร   บุญผาติ              ชั้น ม.๕ห้อง   ๘๒๒

. นายไรวินทร์ วงศาขจรกิจ      ชั้น ม.๔ ห้อง ๘๓๕

ภาษาเยอรมัน 1

ภาษาเยอรมัน 5

ภาษาเยอรมัน 7ภาษาเยอรมัน 8