22. 08. 02
Last Updated: 08 February 2023
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์
 

         

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ประจำปี พ.ศ. 2565 (Asian Pacific Mathematics Olympiad : APMO 2022)
ผลการแข่งขันเป็นดังนี้


รางวัลเหรียญทอง
          นายวรวัฒน์          รุ่งอร่ามศิลป์           ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)


รางวัลเหรียญเงิน 
          นายวสวัตติ์          ระวังวงศ์                 ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)


รางวัลเหรียญทองแดง
          1. เด็กชายทยากร  สุวานิช                   ชั้น ม.4 ห้อง 947 (GM20)
          2. นายอาชวัถร     ชินวสุสิน ภัยลี้        ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
          3. นายศรัณยู       ทองจรัส                 ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)


รางวัลเกียรติคุณประกาศ
          1. นายศิทธา           ตันติกุล                   ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)
          2. นายนิธิวิทย์        ศิริมาลัยสุวรรณ     ชั้น ม.5 ห้อง 937 (GM19)
          3. นายกรพลกฤต  วีระอาชากุล             ชั้น ม.6 ห้อง 125 (GM18)

 

285059682 7329793383757244 9000219126932033526 n