22. 12. 07
Last Updated: 09 February 2023
โครงการ Triam GROW
โดย สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.)

 

 

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนตอ.) นำโดย นายเกรียงยศ สุดลาภา นายกสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ วาระ 2565-2566 ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้มีความพร้อมทั้งทักษะ และความสามารถหลากหลาย เพื่อให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดโครงการ Triam GROW ขึ้น โดยกิจกรรมแรก คือ การเข้าใจตนเอง และวางแผนชีวิต (Designing Your Life) ได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นักเรียนเก่า ต.อ.รุ่น 44-4)มาพบปะพูดคุยกับนักเรียนชั้น ม.4 เพื่อจุดประกายให้นักเรียนเห็นความสำคัญของการวางแผนชีวิต ส่งเสริมการค้นหาทำความรู้จักตนเอง และวางแผนทิศทางอนาคต