22. 10. 15
Last Updated: 15 October 2022
ดร.บุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้ารับตำแหน่งวันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
 

          ภาพถ่ายโดย : กันยาธิดา ทองรอง ห้อง ๖๖๖ ฐยศพร ทองจุฑา ห้อง ๙๔๖