22. 08. 01
Last Updated: 09 February 2023
การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระยะ 3 ปี
โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
 

          การประชุมเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพ และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระยะ 3 ปี 
โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้จัดการประชุมเสริมสร้างเครือข่ายคุณภาพและการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน ระยะ 3 ปี โรงเรียนเครือข่ายเตรียมอุดมศึกษา โดยมี ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และคณะผู้บริหาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู 
ตึก 60 ปี