22. 08. 01
Last Updated: 01 August 2022
นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ป้องกัน COVID-19
 

นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ป้องกัน COVID-19
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2565 โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 สำหรับนักเรียน
ระหว่างอายุ 12-17 ปี ตามนโยบาย “สถานศึกษาปลอดภัย เด็กได้รับวัคซีนถ้วนหน้า” โดยได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในการให้บริการฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565
ณ ศูนย์บริการวัคซีน อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย