22. 07. 12
Last Updated: 09 February 2023
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแสดงความยินดีแก่ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช
 

       

         โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแสดงความยินดีแก่  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ   ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้รักษาการ  ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.วรรณดี นาคสุขปาน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นำคณะผู้บริหาร  คณะครู  และบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.กิตติภพ ภวณัฐกุลธร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช

ภาพ : ครูสฤษฎิ์ สุขาภิรมย์