21. 12. 21
Last Updated: 21 December 2021
พิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องคุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู ตึก 60 ปี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ประธานศูนย์ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พร้อมด้วยอาจารย์ผู้แทนศูนย์ นักเรียนผู้แทนศูนย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ
ครั้งที่ 20 ผ่านระบบออนไลน์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม
โดยการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
จัดในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-8 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

 

ภาพ : อาจารย์รพีพร ภู่ภูษิต หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา 1