21. 12. 21
Last Updated: 21 December 2021
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
 

       โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเรียนปกติ (On-site) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
โดยผู้อำนวยการ ดร.วรรณดี นาคสุขปาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ต้อนรับนักเรียนอย่างอบอุ่น
โดยการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ 2 ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid (On Site+Online)
สลับมาเรียนเลขคี่-เลขคู่ ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้การเรียนการสอนครบตามหลักสูตร
และยืดหยุ่นตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรการควบคุมสถานการณ์ COVID-19
ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด