19. 08. 23
Last Updated: 31 July 2021

วันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ ๒ ได้จัดโครงการค่ายเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส ผ่านการขับร้องเพลงประสานเสียง ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมในโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย การอ่านโน้ตดนตรีเบื้องต้นสำหรับการขับร้องประสานเสียง การเตรียมการร้อง การอ่านและแปลความหมายของเนื้อเพลงภาษาฝรั่งเศส และการฝึกปฏิบัติขับร้องประสานเสียง