19. 08. 23
Last Updated: 31 July 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการแสดงความสามารถในการเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๖ ณ วชิราวุธวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลปรากฏว่า

๑. นางสาวพัชรวลัย ปิ่นทอง ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๒๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง รับถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ พร้อมทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท

๒. นางสาวพรประทาน วงศ์วุฒิวัฒน์ ชั้น ม.๖ ห้อง ๒๒๕ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับเหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษา ๗,๐๐๐ บาท

โดยมีคุณครูอภิชาติ อุยนักธรรม และคุณครูติสรณ์ จันทรเดช เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อมและนำนักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขัน