19. 08. 06
Last Updated: 31 July 2021

ขอแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีรายนามและผลการแข่งขันนี้

เหรียญทองแดง
๑. นางสาวชนาพร โต๊ะสุวรรณวณิช 
๒. นายกองทัพ วาณิชย์เจริญพร 
๓. นายจิรภัทร วัฒนเรืองโกวิท

เกียรติคุณประกาศ
นางสาวธนธรณ์ สวัสดิ์ศรี

รายนามคณาจารย์ผู้ควบคุมทีม
๑. รองศาสตรจารย์ ดร.ศิริวิไล ธีระโรจนารัตน์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๒. ดร.กัลยา เทียนวงศ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายนามคณาจารย์สังเกตการณ์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นิพิฐวิทยา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อนึ่ง เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา นางสาวเตือนใจ ใจสิงห์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแสดงความยินดีแก่คณะผู้แทนประเทศไทยที่เดินทางกลับจากการแข่งขันครั้งนี้

ที่มา: เพจ มูลนิธิสอวน.
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา