19. 07. 12
Last Updated: 26 August 2019

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๑๕ น. นายโสภณ กมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนจากทุกห้องเรียน ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

รายงานข่าวโดย
๑. นางสาวนรินทร์ธรา สิทธิ์เศรษฐสกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙
๒. นายกัณฑ์อเนก เปี่ยมสมบูรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙

ภาพข่าวโดย
นายปณวัชร ภู่สกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๙