19. 06. 27
Last Updated: 20 August 2019

ศูนย์ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ได้จัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ระหว่างวันที่ ๔-๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี รายนามนักเรียนที่เข้าแข่งขันและผลการแข่งขันมีดังนี้

๑. นายพิสิฐพงศ์ จงพิพัฒนากุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๘ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

๒. นายศิวกร เลิศไตรภิญโญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๔๓ เข้าร่วมการแข่งขัน