19. 06. 18
Last Updated: 14 August 2019

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ส่งนักเรียนจำนวน ๑๑ คน เข้ารับการอบรมและได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์โครงการ สอวน. สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

รางวัลเหรียญทองและรางวัลคะแนนทฤษฎีสูงสุด
๑. นางสาวชนันธร อาสน์สิริ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

รางวัลเหรียญทอง
๑. นายจิรภัทร รุจิรายุกต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๒. นายพัชรพล ชัยธนะกุลมงคล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕

รางวัลเหรียญเงิน
๑. เด็กชายพนัส เยาวเรศเถกิงกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๙๔๕
๒. เด็กหญิงลิตา ตันติประภาส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๖๔๒
๓. นางสาวญาดา สิริเพาประดิษฐ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๘๑๒
๔. นายวิภู วัชรขจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๘
๕. นายสิบทิศ จตุรศิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๑๒๕

รางวัลเหรียญทองแดง
๑. นายศิวกร เพ็ชรสันทัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๖๕๑
๒. นายอัครพล ศุภเศรษฐนนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๙๓๕
๓. นางสาวพัชรีย์ เชาวน์ธนสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้อง ๒๒๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน