17. 02. 11
Last Updated: 31 May 2017

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๗๗ ที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐ ไปศึกษาต่อต่างประเทศ

ในปีนี้ นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ ๗๗ ได้รับพระราชทานทุนครบทั้ง ๙ ทุน ถือเป็นรุ่นที่ ๒ ในประวัติศาสตร์ สืบต่อจาก ต.อ. ๖๘

นักเรียนที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงมีรายนามดังต่อไปนี้

แผนกวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ได้แก่

๑. นายเรืองรวี กิติโชตน์กุล ม.๖ ห้อง ๒๒๙
๒. นายอธิคม วาณิชย์กุล ม.๖ ห้อง ๒๒๙
๓. นายกฤตเมธ เธียรกานนท์ ม.๖ ห้อง ๒๒๙
๔. นายปฏิญญ์ อินทร์แก้ว ม.๖ ห้อง ๒๒๙
๕. นางสาวนันฐ์กมลภรณ์ ศิริสกุลงาม ม.๖ ห้อง ๗๔

แผนกภาษา ได้แก่

๖. นายอริน ชิณณะเสถียร ม.๖ ห้อง ๑๒๕
๗. นางสาวนวิสรา สิริประเสริฐ ม.๖ ห้อง ๒๒๗

แผนกภาษา - คณิตศาสตร์ ได้แก่

๘. นางสาวอารยา ศรวณีย์ ม.๖ ห้อง ๒๒๙
๙. นางสาวนัทธมน โสธนะพันธุ์ ม.๖ ห้อง ๒๒๙

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน